Obchodní podmínky

       

                                      

Podmínky ke stažení zde

Nájemní smlouva ke stažení zde

 

 

 

Podmínky RENTLUXURY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU

Denní sazba

Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu vozu, překročení této doby o více než 1 hodinu je účtována další denní sazba! Minimální účtovaná doba pronájmu vozidla je 24 hodin.

U užitkových vozů minimální účtovaná doba je 4 hodiny.

 

Podmínky nájmu

 

 1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla
 2. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.
 3. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu):

A. Právnická osoba: výpis z OR, osvědčení o registraci DIČ, objednávka, občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče.

B. Fyzická osoba, Živnostník: občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B,  živnostenský list (u živnostníka)

C. Cizinci: cestovní pas, řidičský průkaz

Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou. V případě přistavení vozu mimo pobočky je nutné doklady zaslat na email: rentluxury@info.cz . Po dohodě je možné je předložit až na místě.

Platba

Celková cena za nájem vozu včetně DPH je splatná ke dni předání dopravního prostředku nájemci.

Platba nájemného probíhá:

 

-hotově při předání vozu: klient uhradí nájemné  v hotovosti k rukám pronajímatele při předání vozidla

-bankovním převodem: platba bankovním převodem probíhá předem,  nájemné musí být připsáno na účet pronajímatele nejpozději den před předáním vozidla nájemci pronajímatelem. V případě, že nájemné nebude na účet pronajímatele uhrazeno včas, má pronajímatel právo odepřít předání vozidla nájemci bez možnosti jakékoli sankce ze strany nájemce. .

 

 

Vratná kauce

Vratná kauce bude uhrazena nájemcem  v hotovosti k rukám pronajímatele ve výši  20 000,-Kč před předáním vozidla nájemci a následně bude nájemci vrácena po převzetí vozu pronajímatelem po ukončení nájmu. Vratná kauce není platbou za pronájem vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel započíst na náklady mu vzniklé porušením nájemní smlouvy ze strany nájemce (např. nedotankování pohonných hmot, další ujeté kilometry nad denní či měsíční limit kilometrů,…) či na úhradu škody způsobenou nájemcem na předmětu nájmu.

Vratná kauce se nevztahuje na náhradní vozy.

Pronájem

 

 1. Nájemci bude předán typ a výbava vozidla, jaké má uvedené na potvrzené rezervaci.
 2. Není-li možné dodat nájemci vozidlo, které požaduje, vyhrazuje si pronajímatel dodat nájemci vozidlo srovnatelné za dohodnutou cenu nebo vyšší kategorii.
 3. Rezervované vozidlo je rezervováno max. 1 hodinu po dohodnuté době převzetí, pokud se telefonicky nedomluví nájemce s pronajímatelem jinak.
 4. Po začátku pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče. V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje sjednané nájemné, není možné jej měnit.
 5. Cesta do zahraničí: umožňuje výjezd s vypůjčeným vozidlem za hranice ČR. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za proušení povinnost nájemcem. Navíc se ruší veškeré objednané doplňkové služby a veškeré případné servisní náklady s tím spojené se zavazuje uhradit nájemce.
 6. Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, jen pokud je uveden ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku. Tento (druhý) řidič musí předložit pronajímateli doklady potřebné pro uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu.. Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškeré náklady spojené s případnou havárií vozidla je v takovém případě povinen uhradit nájemce. .

Převzetí vozidla

 1. Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím  jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správné.
 2. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 3. Náklady na běžnou údržbu vozidla nese po dobu nájmu nájemce.
 4. Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu.

Vrácení vozidla

 1. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku. . V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtováno nájemné za další  1 den .
 2. Nájemce se zavazuje po skončení nájmu předat vozidlo pronajímateli osobně.. V případě, že se nájemce nebude moci k předání vozidla dostavit osobně, může k tomuto udělit plnou moc třetí osobě. Za správnost dokumentů podepsaných touto třetí osobou nese odpovědnost nájemce.  .
 3. Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté a ve stavu, v jakém je převzal nájemce, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Auto je považované za čisté: exteriér – karoserie), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud nebude vozidlo vráceno v čistém stavu, je pronajímatel oprávněn nájemci ,účtovat poplatek za umytí vozidla dle ceníku.
 4. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku zahájení nájmu. . V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku autopůjčovny a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.

 

 

 

Pojištění:

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 5%, min. však 5.000,- Kč, pojištění čelního skla) a také pojištění proti krádeži (spoluúčast 5 %, min. 5.000,- Kč). Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škody vzniklé na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. Škody do výše spoluúčasti 5%, min. 5.000,- Kč hradí nájemce..

Nehoda, poškození a odcizení vozidla:

V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je nájemce  povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení, které je nájemce povinen předat pronajímateli. Nájemce je povinen do 24 hodin oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla, kde se vůz nachází a zajistit, aby klíče, dokumentace vztahující se k vozu byly neprodleně předány pronajímateli. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. V případě nehody je nájemce povinen  vypsat „Záznamový arch o dopravní nehodě“!

 

 

Přistavení a vyzvednutí vozidla:

Pronajatý vůz je možné přistavit či vyzvednout v Praze i mimo Prahu za poplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

Pohonné hmoty:

Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Vozidla se vždy pronajímají s plnou nádrží a rovněž se i vracejí s plnou nádrží. Za nedotankování pohonných hmot bude nájemci účtován poplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

Asistenční služba:

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuta asistenční služba, která poskytuje silniční službu včetně mechanika, odtahovou službu a přistavení náhradního vozu do 24 hodin při nehodě  nezaviněné nájemcem. V případě nehody či závady zaviněné nájemcem je asistenční služba účtována podle platného ceníku autopůjčovny.

 

 

Pokuty a ostatní sankce

 1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení následujících povinností, které jsou stanoveny touto Smlouvou či všeobecnými podmínkami:

a) poruší-li nájemce povinnost, že vozidlo smí řídit pouze nájemce či osoby stanovené v této Smlouvě.

 

b) poruší-li nájemce zákaz použít vozidlo pro cestu do zahraničí či použije-li vozidlo k cestě mimo stanovené státy.

 

 1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou nevrácenou věc patřící do předaného příslušenství vozidla při skončení nájmu.

 

 1. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, vrátí-li pronajímateli vozidlo s nedoplněnou nádrží pohonných hmot, nebo vrátí-li vozidlo znečištěné a dále je nájemce povinen zaplatit náklady na doplnění nádrže pohonných hmot v plné výši

 

 1. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů ode dne jejich vyúčtování na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.

 

 1. Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů, atd.) bude nájemci účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč.
 2. Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu, v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje dle platného ceníku rentluxury.